"POLICIJAS DARBS"

Īsa cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Īsa cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Policijas darbs”


Studiju virziens: Iekšējā drošība un civilā aizsardzība

Iegūstamā kvalifikācija: Valsts policijas jaunākais virsnieks (“reaģējošais” policists)

Apjoms kredītpunktos: 80-100

Valoda: Latviešu

Studiju īstenotājs: Valsts policijas koledža

Lekciju norises vieta: Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10, Rīga

Studiju ilgums: nepilnā laikā – 2,5 gadi

Studiju maksa: valsts budžets; Studiju vietas: 2023. gadā nepilna laika studijām 100; 2024. gadā nepilna laika studijām 100

Studēt var:  tiesībaizsardzības iestāžu (Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts policijas) amatpersonas

Programmas uzdevumi:

  1. Sagatavot kvalificētus Valsts policijas jaunāko virsnieku sastāva policistus, nodrošinot izglītojamo praktisko sagatavotību darbam profesijā atbilstoši iekšlietu nozares prasībām, mūsdienu tehnoloģiju attīstības līmenim, kā arī demogrāfijas, imigrācijas, noziedzības globalizācijas un citiem faktoriem, kas ietekmē arī kriminogēnos procesus un nosaka noziedzības tendences.
  2. Nodrošināt piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi atbilstoši Valsts policijas jaunākā virsnieka profesijas standartam.
  3. Optimizēt studijas atbilstoši Valsts policijas prasībām, policijas attīstības perspektīvām, mūsdienu prasībām un saskaņā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un kvalitatīvas profesionālās izglītības kritērijiem.
  4. Ieviest un īstenot uz kompetencēm balstītu studiju programmu, kas piemērota gan personām ar vidējo izglītību, gan personām ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju policijas darba jomā.
  5. Ieviest jaunu, kvalitatīvu mācību saturu un pieeju policistu profesionālajā izglītībā. Piedāvāt laikmetīgas, kvalitatīvas un sabalansētas studijas, lai nodrošinātu teorētisko, pētniecisko un praktisko iemaņu apgūšanu. Nodrošināt efektīvu un augstu studiju kvalitāti.
  6. Sniegt studējošajiem vispusīgas zināšanas, attīstīt policijas darbam nepieciešamās analītiskās, prezentācijas un argumentēšanas prasmes un iemaņas, pilnveidot saskarsmes un sadarbības prasmes, pašnovērtējuma, patstāvīgas darbības un lēmumu pieņemšanas, informācijas ieguves un apstrādes prasmes un iemaņas, spēju radoši un kritiski domāt un analizēt nozares problēmas, veicināt attieksmju veidošanos un vērtību izpratni, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, kas nepieciešamas Valsts policijas jaunākā virsnieka profesionālai darbībai, izaugsmei un tālākizglītībai.
  7. Veicināt izglītojamo ieinteresētības un apmierinātības līmeni ar izvēlētajām studijām un izvēlēto profesiju, kā arī darba devēju apmierinātību ar sagatavotajiem policijas jaunākajiem virsniekiem.
  8. Veicināt personības vispusīgu attīstību un sociāli atbildīgas personības veidošanos, lai studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes būtu atbilstošas izglītības kvalitātes pamatprincipiem un veidotu stabilu pamatu tālākām studijām, profesionālai pilnveidei un attīstītu pētniecisko darbību.
  9. Stiprināt izglītības iestādes prestižu un palielināt pieejamību.
  10. Stimulēt izcilību studijās un pētniecībā.
Par uzņemšanas pamatnosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem tiesībaizsardzības amatpersonām vērsties pie savas iestādes atbildīgajām personām par profesionālās pilnveides jautājumiem.

Kontaktinformācija saziņai ar Valsts policijas koledžu: tālr. +371 67146280 vai +371 25411502 (izglītības un uzņemšanas jautājumos), e-pasts: pasts@koledza.vp.gov.lv

Valsts policijas koledžas tīmekļvietne: https://www.policijas.koledza.gov.lv/lv