"POLICIJAS DARBS"

Īsa cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Īsa cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Policijas darbs”


Studiju virziens: Iekšējā drošība un civilā aizsardzība

Iegūstamā kvalifikācija: Valsts policijas jaunākais virsnieks (“reaģējošais” policists)

Apjoms kredītpunktos: 80-100

Valoda: Latviešu

Studiju īstenotājs: Valsts policijas koledža

Lekciju norises vieta: Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10, Rīga

Studiju ilgums: pilnā laikā – 2 gadi vai 2,5 gadi

Studiju maksa: valsts budžets; Studiju vietas: 2023. gadā pilna laika studijām 150; 2024. gadā pilna laika studijām 151

Studēt var: pilnā laikā – pilngadīga persona ar vidējo izglītību

Programmas uzdevumi:

 1. Sagatavot kvalificētus Valsts policijas jaunāko virsnieku sastāva policistus, nodrošinot izglītojamo praktisko sagatavotību darbam profesijā atbilstoši iekšlietu nozares prasībām, mūsdienu tehnoloģiju attīstības līmenim, kā arī demogrāfijas, imigrācijas, noziedzības globalizācijas un citiem faktoriem, kas ietekmē arī kriminogēnos procesus un nosaka noziedzības tendences.
 2. Nodrošināt piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi atbilstoši Valsts policijas jaunākā virsnieka profesijas standartam.
 3. Optimizēt studijas atbilstoši Valsts policijas prasībām, policijas attīstības perspektīvām, mūsdienu prasībām un saskaņā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un kvalitatīvas profesionālās izglītības kritērijiem.
 4. Ieviest un īstenot uz kompetencēm balstītu studiju programmu, kas piemērota gan personām ar vidējo izglītību, gan personām ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju policijas darba jomā.
 5. Ieviest jaunu, kvalitatīvu mācību saturu un pieeju policistu profesionālajā izglītībā. Piedāvāt laikmetīgas, kvalitatīvas un sabalansētas studijas, lai nodrošinātu teorētisko, pētniecisko un praktisko iemaņu apgūšanu. Nodrošināt efektīvu un augstu studiju kvalitāti.
 6. Sniegt studējošajiem vispusīgas zināšanas, attīstīt policijas darbam nepieciešamās analītiskās, prezentācijas un argumentēšanas prasmes un iemaņas, pilnveidot saskarsmes un sadarbības prasmes, pašnovērtējuma, patstāvīgas darbības un lēmumu pieņemšanas, informācijas ieguves un apstrādes prasmes un iemaņas, spēju radoši un kritiski domāt un analizēt nozares problēmas, veicināt attieksmju veidošanos un vērtību izpratni, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, kas nepieciešamas Valsts policijas jaunākā virsnieka profesionālai darbībai, izaugsmei un tālākizglītībai.
 7. Veicināt izglītojamo ieinteresētības un apmierinātības līmeni ar izvēlētajām studijām un izvēlēto profesiju, kā arī darba devēju apmierinātību ar sagatavotajiem policijas jaunākajiem virsniekiem.
 8. Veicināt personības vispusīgu attīstību un sociāli atbildīgas personības veidošanos, lai studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes būtu atbilstošas izglītības kvalitātes pamatprincipiem un veidotu stabilu pamatu tālākām studijām, profesionālai pilnveidei un attīstītu pētniecisko darbību.
 9. Stiprināt izglītības iestādes prestižu un palielināt pieejamību.
 10. Stimulēt izcilību studijās un pētniecībā.

Uzņemšanas prasības:

 • Reflektants ir Latvijas pilsonis;
 • Nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda un  nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata (izziņa no Soda reģistra);
 • Valsts valodas prasmes apliecība (C1 līmenis), (ja vidējā izglītība iegūta līdz 2011.gadam vai ārvalstīs),
 • fiziskās sagatavotības un veselības stāvokļa atbilstība MK noteiktajām prasībām, nesodāmība, LR pilsonība (jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.pantā noteiktajām prasībām).

Iesniedzamie dokumenti:

 • Personas apliecība;
 • Vidējās izglītības apliecinošs dokuments ar visiem pielikumiem;
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāti;
 • Apliecinājums par pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu;
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds, un/vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;
 • Ja reflektants izglītības dokumentu ir ieguvis ārvalstīs, pieteikumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam  atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments;
 • Citi dokumenti, ja tādi ir, piemēram, B kategorijas autovadītāju apliecība, zemessardzes apliecība.

Prakse: studiju programmā tiks īstenota prakse 16 KP apjomā, kas sadalīta trīs daļās.

Mācību grafiks: darba dienās laikā no plkst. 08.30 līdz 16.10

Kontaktinformācija saziņai ar Valsts policijas koledžu: tālr. +371 67146280 vai +371 25411502 (izglītības un uzņemšanas jautājumos), e-pasts: pasts@koledza.vp.gov.lv

Valsts policijas koledžas tīmekļvietne: https://www.policijas.koledza.gov.lv/lv