"PIRMSTIESAS IZMEKLĒŠANA"

Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma

pirmā cikla Profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmstiesas izmeklēšana” (bakalaurs)

Studiju virziens: Tiesību zinātne

Iegūstamā kvalifikācija: izmeklētājs (Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē)

Apjoms kredītpunktos: 160

Valoda: Latviešu

Studiju īstenotājs: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Lekciju norises vieta: LU Juridiskā fakultāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga

Studiju ilgums: nepilna laika – 5,5 gadi

Studiju maksa: valsts budžets; Studiju vietas: 2023. gadā nepilna laika studijām 50; 2024. gadā nepilna laika studijām 44

Studēt var: tiesībaizsardzības iestāžu (Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Iekšējās drošības biroja) amatpersonas

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē atbilstoši Latvijas izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. līmenim, īstenojot valsts vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās studijas tiesību zinātnē, kas balstās stingros un labi apgūtos nozares teorētiskajos pamatos, ir atbilstošas izmeklētāja profesijas standartam, ir praktiski piemērojamas un dod iespējas programmas absolventiem patstāvīgi veikt izmeklētāja profesionālo darbību.

Programmas uzdevumi:

  1. Nodrošināt studiju procesu, kurā tiek sniegtas zināšanas tiesību zinātnē un tās apakšnozarēs, nodrošinot secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē;
  2. Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē un citos izmeklētāja kompetenču attīstību orientētos specializētos jautājumos, kas nodrošina iespēju kvalitatīvi izmantot šīs zinātnes esošās iespējas, radīt jaunas un pilnveidot esošās, kā arī sagatavot studējošos jaunrades, pētnieciskam darbam tiesību zinātnē;
  3. Ikdienas studiju procesā attīstīt studējošo atbildību, iniciatīvu, apzinīgumu, precizitāti un veicināt studējošo personības vispusīgu izaugsmi;
  4. Attīstīt izmeklētāja darbam nepieciešamās analītiskās, prezentācijas un argumentācijas prasmes;
  5. Līdzās teorētisko studiju kursu apguvei nodrošināt praktisku iemaņu apgūšanu kriminālprocesu izmeklēšanā;
  6. Sagatavot nozares speciālistus, kas spēj darboties individuāli un komandā, patstāvīgi izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un pētnieciskās metodes konkrētu problēmu risināšanā;
  7. Attīstīt komunikācijas prasmes un kritiskās domāšanas iemaņas;
  8. Sekmēt vēlmi un motivāciju studentiem veikt zinātniski pētniecisko darbu nozarei aktuālajās jomās un turpināt izglītību maģistra līmeņa studiju programmās.

Par uzņemšanas pamatnosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem tiesībaizsardzības amatpersonām vērsties pie savas iestādes atbildīgajām personām par profesionālās pilnveides jautājumiem.

Kontaktinformācija saziņai par studiju jautājumiem: Agnese Šteinberga tālr. +371 67034722, e-pasts: agnese.steinberga@lu.lv

Latvijas Universitātes mājaslapa: https://www.lu.lv/

tālr. +371 67034717, e-pasts: Juridiska.fakultate@lu.lv