"PIRMSTIESAS IZMEKLĒŠANA"

Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma

pirmā cikla Profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmstiesas izmeklēšana” (bakalaurs)

Studiju virziens: Tiesību zinātne

Iegūstamā kvalifikācija: izmeklētājs (Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē)

Apjoms kredītpunktos: 160

Valoda: Latviešu

Studiju īstenotājs: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Lekciju norises vieta: LU Juridiskā fakultāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga

Studiju ilgums: pilna laika – 4 gadi

Studiju maksa: valsts budžets; Studiju vietas: 2023. gadā pilna laika studijām 83; 2024. gadā pilna laika studijām 105

Studēt var: pilnā laikā – pilngadīga persona ar vidējo izglītību

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē atbilstoši Latvijas izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. līmenim, īstenojot valsts vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās studijas tiesību zinātnē, kas balstās stingros un labi apgūtos nozares teorētiskajos pamatos, ir atbilstošas izmeklētāja profesijas standartam, ir praktiski piemērojamas un dod iespējas programmas absolventiem patstāvīgi veikt izmeklētāja profesionālo darbību.

Programmas uzdevumi:

 1. Nodrošināt studiju procesu, kurā tiek sniegtas zināšanas tiesību zinātnē un tās apakšnozarēs, nodrošinot secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē;
 2. Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē un citos izmeklētāja kompetenču attīstību orientētos specializētos jautājumos, kas nodrošina iespēju kvalitatīvi izmantot šīs zinātnes esošās iespējas, radīt jaunas un pilnveidot esošās, kā arī sagatavot studējošos jaunrades, pētnieciskam darbam tiesību zinātnē;
 3. Ikdienas studiju procesā attīstīt studējošo atbildību, iniciatīvu, apzinīgumu, precizitāti un veicināt studējošo personības vispusīgu izaugsmi;
 4. Attīstīt izmeklētāja darbam nepieciešamās analītiskās, prezentācijas un argumentācijas prasmes;
 5. Līdzās teorētisko studiju kursu apguvei nodrošināt praktisku iemaņu apgūšanu kriminālprocesu izmeklēšanā;
 6. Sagatavot nozares speciālistus, kas spēj darboties individuāli un komandā, patstāvīgi izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un pētnieciskās metodes konkrētu problēmu risināšanā;
 7. Attīstīt komunikācijas prasmes un kritiskās domāšanas iemaņas;
 8. Sekmēt vēlmi un motivāciju studentiem veikt zinātniski pētniecisko darbu nozarei aktuālajās jomās un turpināt izglītību maģistra līmeņa studiju programmās.

Uzņemšanas pamatnosacījumi:

 • Latvijas pilsonis;
 • iepriekš iegūta vidējā izglītība;
 • Persona nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • Persona nav notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
 • Persona nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
 • Par personu nav nodibināta aizgādnība;
 • Persona nav vecāka par 35 gadiem.

Papildus uzņemšanas nosacījumi:

 • pirms imatrikulācijas paredzēta obligāta līguma par studiju finansēšanu un nodarbinātību (dienestu) izmeklēšanas iestādēs slēgšana ar Valsts policiju vai citu tiesībaizsardzības iestādi par saistībām uzsākt darba tiesiskās attiecības un piecu gadu pēc studiju programmas absolvēšanas nostrādāšanas izmeklēšanas iestādēs, kā arī faktiski segto mācību izdevumu atmaksas pienākums Iekšlietu ministrijai:
 1. ja studējošais nebūs uzsācis dienesta/darba tiesiskās attiecības izmeklēšanas iestādē (t.sk. gadījumos, ja  tas saistīts ar neatbilstības konstatēšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.pantā noteiktajām prasībām, kā arī likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām);
 1. ja studējošais no Latvijas Universitātes izslēgts nesekmības dēļ (izņemot gadījumu, ja nesekmība ir saistīta ar veselības traucējumiem), disciplīnas pārkāpumu dēļ vai pēc pašas vēlēšanās;
 2. ja studējošo atlaiž no darba (atvaļina no dienesta) pirms noteiktā (piecu gadu) termiņa notecējuma (izņemot gadījumus , ja tas saistīts ar sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, iestādes vai amata likvidāciju un to neatjauno darbā (dienestā), darbinieku skaita samazināšanu (un to neatjauno dienestā), studējošā nāvi, likumā noteiktā vecuma vai izdienas stāža, kas dod tiesības uz izdienas pensiju likumā noteiktajā kārtībā, sasniegšanu).
 • Studējošo uzņemšana notiek konkursa kārtībā. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā; CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā; CE matemātikā; gada atzīme vēsturē vai gada atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai gada atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai gada atzīme sociālajās zinātnēs; visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums; CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiskā valodas testa rezultātu.
 • Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā; gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā; gada atzīme vēsturē vai gada atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai gada atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai gada atzīme sociālajās zinātnēs; gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā); gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos.
 • Priekšrocības: studiju vietu pilna laika klātienes formā ārpus konkursa iegūst Latvijas valsts skolēnu zinātniski pētnieciskā darba  konferences tiesību zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvēji 2022. un 2023. gadā un Jauno juristu Universitātes (LU) nodarbību cikla noslēguma testa 1.- 3. vietas ieguvēji.


Konkursa aprēķina formula:
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā kopvērtējums procentos (2,5 x 100 = 250) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā kopvērtējums procentos (2 x 100 = 200) + CE matemātikā kopvērtējums procentos (2 x 100 = 200) + visu personas nokārtoto CE kopvērtējumu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme vēsturē vai gada atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai gada atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai gada atzīme sociālajās zinātnēs (25 x 10 = 250).
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme vēsturē vai gada atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai gada atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai gada atzīme sociālajās zinātnēs (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (20 x 10 =200) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200).”

Iesniedzamie dokumenti:

 • Personas apliecības jeb pases kopija;
 • Vidējās izglītības apliecinošs dokuments ar visiem pielikumiem, kopijas;
 • Centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātu kopijas.

Prakse: studiju programmā tiks īstenota 20 nedēļu prakse izmeklēšanas iestādē.

Mācību grafiks: PLK formā - darbadienās laika no plkst. 8.30 līdz 16.30

Kontaktinformācija saziņai: Agnese Šteinberga tālr. +371 67034722, e-pasts: agnese.steinberga@lu.lv

Latvijas Universitātes mājaslapa: https://www.lu.lv/

tālr. +371 67034717, e-pasts: Juridiska.fakultate@lu.lv