Kas ir IekšējāS drošības akadēmija (IDA)?

Iekšējās drošības akadēmija jeb IDA ir vairāku institūciju (Iekšlietu ministrija, Valsts policijas koledža, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte) veidota apvienība kopēja mērķa sasniegšanai, - apvienojot resursus, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs.

Tas ir augstskolu sadarbības formāts, koplietojot trīs iestāžu resursus un akadēmisko personālu, bet neveidojot jaunu juridisko personu – augstskolu.

Studiju process tiks īstenots gan Latvijas Universitātē, gan Rīgas Stradiņa universitātē, gan arī Valsts policijas koledžā, kopīgi izmantojot visu minēto partneru studiju infrastruktūru un iesaistot augstākās izglītības iestāžu akadēmiskā personāla resursus.

MISIJA

Apvienojot Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas koledžas, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes resursus, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs.

VĪZIJA

Augstas kvalitātes izglītība jauno speciālistu sagatavošanai un profesionalitātes celšanai  tiesībaizsardzības iestādēs strādājošajiem.

VĒRTĪBAS

Konsorcija zīmola vērtības ne tikai atspoguļo IDA zīmolu, bet arī iekļauj konsorcija iestāžu vērtības. Gods, patriotisms un lojalitāte, atbildība sevis un sabiedrības priekšā, profesionalitāte.

DEVĪZE

E scientIa Securitas

No latīņu valodas - zināšanu sniegta drošība (no zināšanām - drošība). Devīze tiešā veidā atbalsto IDA misijas pamatbūtību - stiprināt Latvijas valsts iekšējo drošību, sagatavojot profesionālus iekšlietu sistēmas darbiniekus ar atbilstošām augsta līmeņa zināšanām.

Iekšējās drošības akadēmijas pārvaldības institūcijas ir:

Stratēģiskās uzraudzības padome - koleģiāla augstākā lēmējinstitūcija, kuras kompetencē ir nodrošināt Konsorcija ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību.

Padome sastāv no divpadsmit padomes locekļiem, kuri pārstāv Iekšlietu ministriju, Latvijas universitāti,  Rīgas Stradiņa universitāti, Valsts policijas koledžu, Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts policiju,  Ģenerālprokuratūru un Valsts ieņēmumu dienestu.

Studiju programmu padome - koleģiāla  izpildinstitūcija studiju programmu izstrādes, īstenošanas un pilnveides jautājumos, studiju iekšējās kvalitātes kontroles nodrošināšanas un studiju procesa koordinācijas jautājumos.

Padomes sastāvā ietilpst Iekšlietu ministrijas pārstāvji un Augstākās izglītības institūciju vispārējā un akadēmiskā personāla pārstāvji, kā arī (pēc konsorcija studiju programmu īstenošanas uzsākšanas) – viens studējošais no katras konsorcija Augstākās izglītības institūcijas.