"Ekonomiskās drošības aizsardzība"

Otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma.

otrā cikla Profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Ekonomiskās drošības aizsardzība" (maģistrs)

Studiju virziens: Iekšējā drošība un civilā aizsardzība

Iegūstamā kvalifikācija: Profesionālais maģistra grāds ekonomiskajā drošībā

Apjoms kredītpunktos: 60

Valoda: Latviešu

Studiju īstenotājs: Rīgas Stradiņa universitāte

Lekciju norises vieta: Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga un Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10, Rīga

Studiju ilgums: pilns laika – 1 gads un 6 mēneši; nepilna laika – 2 gadi

Studiju maksa: valsts budžets; Studiju vietas: 2023. gadā nepilna laika studijām 30; 2024. gadā nepilna laika studijām 25

Studēt var: tikai nepilnā laikā tiesībaizsardzības iestāžu (Valsts policijas un Valsts ieņēmumu dienesta) amatpersonas.

Programmas mērķi: sagatavot tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām augsti kvalificētus speciālistus ekonomiskās drošības jautājumos, ar zināšanām finanšu apdraudējuma risku novēršanā, prasmi orientēties un piemērot operatīvā darba tiesisko regulējumu, analizēt muitas nodarījumu riskus, pielietot profilēšanas metodes u.c., lai novērstu un atklātu noziedzīgus nodarījumus ekonomikas sfērā.

Programmas uzdevumi:

  1. Sniegt studējošajiem pamata un specializētās zināšanas, un prasmes noziedzīgu nodarījumu ekonomikā novēršanā un apkarošanātiesībaizsardzības iestāžu darbībā.
  2. Sekmēt pētniecisku un praktisku darbību ekonomiskās drošības tiesībaizsardzības iestāžu darbības jomā, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, patstāvīgi iegūstot, atlasot, analizējot un kritiski izvērtējot informāciju, identificēt problēmsituācijas un piedāvāt iespējamos risinājumus.
  3. Attīstīt studējošo prasmes kritiski izvērtēt labās prakses piemērus, inovatīvas metodes un zinātniskās pētniecības novitātes ekonomiskās drošības jomā tiesībsargājošo iestāžu darbībā.
  4. Attīstīt profesionālās prasmes noziedzīgu nodarījumu ekonomikā novēršanā un apkarošanā darbojoties tiesībsargājošajās iestādēs, attīstīt prasmes skaidrot un argumentēti diskutēt par savā kompetencē esošajiem jautājumiem, kā arī identificēt nozares problēmjautājumus.
  5. Nodrošināt iespēju iegūtās zināšanas aprobēt praksē tiesībaizsardzības iestādēs.
  6. Attīstīt kompetenci patstāvīgi strukturēt, plānot, saskaņot, savu un pakļautībā esošo darbinieku tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, piedaloties profesionālās jomas attīstībā.
Par uzņemšanas pamatnosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem tiesībaizsardzības amatpersonām vērsties pie savas iestādes atbildīgajām personām par profesionālās pilnveides jautājumiem.

Kontaktinformācija saziņai ar Rīgas Stradiņa universitāti: tālr. +371 67321321 (Studentu serviss), e-pasts: rsu@rsu.lv

Rīgas Stradiņa universitātes mājaslapa: https://www.rsu.lv/